Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Green-Motion B.V.

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Green-Motion B.V., gevestigd te Almere (in deze Algemene Voorwaarden “Green-Motion”). De Algemene Bepalingen zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Green-Motion goederen en/of diensten (in deze Algemene Voorwaarden: “de Product(en)”) van welke aard en onder welke benaming dan ook levert aan een Klant (in deze Algemene Voorwaarden “Klant”).

1 ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1 Toepasselijkheid, Aanbieding en Overeenkomst
1.1 Door het aangaan van een overeenkomst met Green-Motion alsmede door het in gebruik nemen van de Producten, verklaart Klant bekend te zijn met deze Algemene Voorwaarden en akkoord te zijn met de toepasselijkheid ervan.
1.2 Alle aanbiedingen, (prijs)opgaven of andere uitlatingen van Green-Motion zijn vrijblijvend en binden Green-Motion niet. Alle genoemde data zijn indicatief en hebben niet te gelden als fatale termijnen tenzij uitdrukkelijk door Partijen anders schriftelijk overeengekomen. Alle aanbiedingen en/of (prijs)opgaven van Green-Motion die niet binnen veertien (14) dagen door Klant schriftelijk zijn geaccepteerd, vervallen van rechtswege.
1.3 Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door Klant schriftelijk vooraf verstrekte gegevens, inlichtingen en/of wensen. Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Green-Motion verstrekte gegevens waarop Green-Motion haar aanbieding baseert. In tekeningen, afbeeldingen, catalogi, websites, offertes, reclamemateriaal e.d. vermelde maten en gegevens zijn voor Green-Motion niet bindend, behoudens indien door Green-Motion uitdrukkelijk anders vermeld. 1.4 Een Overeenkomst komt tot stand door ondertekening door beide Partijen of door acceptatie van Green-Motion van een door Klant bij Green-Motion geplaatste bestelling voor Producten.

Artikel 2 Prijs en Betaling
2.1 Prijzen en tarieven zijn in Euro en exclusief BTW en eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd. 2.2 Indien Klant bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die personen hoofdelijk gehouden de uit de Overeenkomst verschuldigde bedragen te voldoen. 2.3 Tenzij anders overeengekomen, geschieden eenmalige betalingen voor Producten altijd onder rembours.
2.4 Indien Partijen een andere betalingswijze zijn overeengekomen dan bedoeld in het vorige lid van dit artikel, dient betaling door Klant aan Green-Motion te geschieden conform de op de factuur vermelde betalingsvoorwaarden. Bij gebreke van zulke voorwaarden dient betaling uiterlijk binnen veertien (14) dagen na factuurdatum gedaan te worden.
2.5 Betaling geschiedt zonder recht op verrekening of opschorting en zonder dat Klant zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren.
2.6 Bij weigering van een rembourszending is Klant verplicht alle hieruit voor Green-Motion voortvloeiende kosten te vergoeden.
2.7 Bij te late of niet volledige betaling zal Klant vanaf die datum per direct over het openstaande bedrag de geldende handelsvertragingsrente (overeenkomstig het bepaalde in artikel 6:119a en 6:120 BW) verschuldigd zijn, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand wordt gerekend.
2.8 Klant is tevens gehouden een redelijke vergoeding te betalen voor alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, voor zover geen deel uitmakend van de proceskosten, welke op voorhand zijn gesteld op 15% van de totale vordering.
2.9 Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Klant, geldt dat Green-Motion gerechtigd is schriftelijk op een termijn van ten minste drie (3) maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien Klant niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is Klant gerechtigd binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden. Klant komt zodanig recht tot opzegging echter niet toe indien de geldende prijzen en tarieven worden aangepast conform het gestelde in artikel 2.10.
2.10 Green-Motion heeft het recht de prijzen en tarieven jaarlijks aan te passen conform de prijsindexcijfers voor de zakelijke dienstverlening zoals van tijd tot tijd gepubliceerd door het CBS.
2.11 Green-Motion is te allen tijde gerechtigd, ook na een bestelling gedeeltelijk te hebben uitgevoerd, alvorens verder te leveren, van de Klant een zekerheidsstelling te eisen voor de tijdige en algehele voldoening van de betalingsverplichting(en).

Artikel 3 Levering
3.1 Green-Motion zal zich inspannen de overeengekomen Producten te leveren op/binnen de overeengekomen leveringsdatum/ termijn. Deze data en andere overeengekomen termijnen en data zijn steeds een indicatie. De enkele overschrijding van een door Green-Motion genoemde of tussen Partijen overeengekomen (leverings)termijn brengt Green-Motion niet in verzuim. In alle gevallen raakt Green-Motion pas in verzuim na schriftelijk en gedetailleerd in gebreke te zijn gesteld met een redelijke termijn om tekortkoming te zuiveren. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Green-Motion en Klant zo spoedig mogelijk in overleg treden om een nieuwe (indicatieve) leveringsdatum vast te stellen.
3.2 Green-Motion is te allen tijde gerechtigd in gedeelten te leveren. Ten aanzien van levering in gedeelten worden de bepalingen die gelden voor de levering van de gehele bestelling onverkort toegepast. Dit geldt in het bijzonder voor betalings- en klachttermijnen.
3.3 Als plaats van levering geldt die van het magazijn van Green-Motion, tenzij anders overeengekomen.
3.4 Indien Partijen overeenkomen dat de Producten worden afgeleverd op een door Klant opgegeven leveringsadres anders dan bedoeld onder 3.3, is het transport van het magazijn naar voornoemde afleveringsadres voor rekening en risico van Klant, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.
3.5 Expresse zendingen die plaatsvinden op verzoek van Klant geschieden voor rekening en risico van Klant.
3.6 Green-Motion heeft het recht Producten – die door niet aan Green-Motion toerekenbare oorzaken – niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, voor rekening en risico van de Klant op te slaan en betaling te verlangen van de koopprijs, als had de levering plaatsgevonden, alsmede de opslagkosten.
3.7 Het risico van verlies van en/of schade aan de Producten gaat conform artikel 7:10 BW over op Klant op het moment van aflevering als bedoeld onder 3.3.
3.8 Alle ten behoeve van een bestelling of offerte door Green-Motion aan Klant verstrekte afbeeldingen, monsters, tekeningen of andere documentatie, blijven het eigendom van Green-Motion. Het is Klant niet toegestaan deze aan derden waaronder expliciet begrepen concurrerende firma’s, te overhandigen of te tonen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Green-Motion.

Artikel 4 Intellectuele Eigendomsrechten
4.1 Het intellectueel eigendom waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht, handelsnaamrecht en domeinnaamrecht ter zake op grond van de Overeenkomst aan Klant ter beschikking gestelde Producten berusten bij Green-Motion en/of diens licentieverleners.
Een Overeenkomst beoogt in geen geval een overdracht van de intellectuele eigendomsrechten aan Klant en/of aan haar klanten die als eindgebruiker van de Producten zijn aan te merken (hierna: Eindgebruikers).
4.2 Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding van intellectueel of industrieel eigendomsrecht van Green-Motion en/of diens toeleveranciers te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken. Indien Klant deze verplichting ook na een ingebrekestelling door Green-Motion niet binnen de alsdan gestelde termijn nakomt, is Green-Motion gerechtigd alle leveranties van de Producten op te schorten dan wel de Overeenkomst te
ontbinden.
4.3 Klant zal geen enkel eigendomsrecht of ander recht kunnen doen gelden op enig merk-, handelsnaam-, octrooi-, model of auteursrecht of enig ander recht van intellectuele of industriële eigendom dat voorafgaand aan het aangaan van de Overeenkomst, toebehoort aan Green-Motion of haar toeleverancier.
4.4 De intellectuele eigendomsrechten op de standaard gebruikershandleiding behorende bij de Producten blijven te allen tijde bij Green-Motion en/of diens licentieverleners berusten en worden op geen enkele wijze overgedragen aan Klant.
4.5 Het is Klant uitsluitend toegestaan om de bij de Producten meegeleverde dan wel anderszins door Green-Motion aan Klant ter beschikking gestelde gebruikersdocumentatie (hierna: Gebruikersdocumentatie) {a} binnen de eigen organisatie ten behoeve van de eigen organisatie voor interne doeleinden te gebruiken en/of {b} de Gebruikersdocumentatie aan Eindgebruikers ter beschikking te stellen. Het is Klant niet toegestaan de Gebruikersdocumentatie aan derden niet zijnde Eindgebruikers, ter beschikking te stellen.

Artikel 5 Garantie, Support & Klachten
5.1 Op Klant rust de plicht om binnen vijf (5) werkdagen na aflevering van het Product te hebben onderzocht of het afgeleverde Product beantwoordt aan de Overeenkomst.
5.2 Klachten ter zake geleverde Producten worden uitsluitend in behandeling genomen, indien deze binnen vijf (5) werkdagen na afloop van de termijn zoals bedoeld in het vorige lid, onder vermelding van factuur- en/of pakbonnummer en onder opgave van redenen schriftelijk bij Green-Motion zijn ingediend. Klant dient hiertoe contact op te nemen met Green-Motion. De betrokken Producten dienen voor inspectie door Green-Motion beschikbaar te zijn.
5.3 Een ingediende klacht geeft Klant niet het recht een betaling op te schorten of te weigeren.
5.4 Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel en artikel 12, zullen de naar het oordeel van Green-Motion gegrond bevonden klachten gedurende de garantietermijn zoals bedoeld in artikel 5.6 leiden tot herstel, vervanging of vergoeding van (delen van) de betreffende Producten indien en voor zover deze fabrieksfouten bevatten, een en ander naar het uitsluitend oordeel van Green-Motion.
5.5 De bewijslast dat de Producten van Green-Motion niet voldoen aan hetgeen schriftelijk is overeengekomen of aan hetgeen van een redelijk handelend en bekwaam Green-Motion mag worden verwacht, ligt geheel bij Klant, onverminderd het recht van Green-Motion met alle middelen tegenbewijs te leveren.
5.6 De garantieperiode zoals gehanteerd door de fabrikant van de Producten geldt als garantieperiode tussen Partijen tenzij anders is overeengekomen, bij gebreke waarvan een garantieperiode van twee (2) jaar geldt.
5.7 Producten die ter reparatie/vervanging door Klant aan Green-Motion worden aangeboden, worden voor rekening en risico van Klant afgeleverd bij het magazijn van Green-Motion. De retourzending van deze Producten aan Klant geschiedt steeds voor rekening en risico van Klant.
5.8 De door Green-Motion aan Klant te verlenen service desk ondersteuning (hierna: “Support”) ter zake de Producten wordt uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
5.9 Onder Support wordt verstaan het verlenen van telefonische, schriftelijke of elektronische ondersteuning met betrekking tot vragen van Klant over het gebruik (waaronder mede wordt verstaan het inbouwen) van de geleverde Producten.
5.10 Wanneer blijkt dat Klant ten onrechte om Support gevraagd heeft, onder meer indien het voorgelegde probleem geen fout in de Producten of ondersteuning met betrekking tot vragen van Klant over het gebruik van de geleverde Producten betreft, kan Green-Motion de kosten van de verleende Support in rekening brengen.
5.11 Green-Motion bepaalt naar eigen inzicht op welke wijze de geconstateerde fabrieksfouten worden hersteld.
5.12 Herstel kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van de Producten. Green-Motion zal de buitengebruikstelling van de Producten niet langer laten duren dan noodzakelijk.
5.13 Green-Motion zal in geen geval gehouden zijn gebreken te verhelpen of Support te verlenen, voor zover de gebreken ontstaan zijn in verband met omstandigheden die buiten de verantwoordelijkheid of redelijkerwijs, invloedssfeer of macht van Green-Motion liggen, zoals:
a. Indien een verzegeling op de Producten is aangebracht, deze verzegeling is verbroken;
b. modificatie van de Producten, van welke aard ook, niet verricht door Green-Motion of anderszins de staat waarin de Producten zich bevonden op moment van aflevering als bedoeld in artikel 3.3 op enige wijze is aangetast;
c. het gebruik van de Producten op een wijze of in verband met andere producten, niet omschreven in de daarbij behorende standaard gebruikershandleiding of anderszins niet toegestaan onder de Overeenkomst;
d. Gebreken, storingen en/of onvolkomenheden in niet van Green-Motion afkomstige goederen waaronder auto’s.
5.14 Green-Motion kan naar eigen keuze Klant aanbieden om, indien zich één van de hierboven onder 5.13 a. tot en met d. omschreven voorvallen voordoet, op basis van tijd en materiaal tegen de alsdan geldende uurtarieven en voorwaarden van Green-Motion, voor Klant het gebrek naar beste vermogen trachten op te lossen.
5.15 Indien een Overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, is Green-Motion steeds gerechtigd na overleg met Klant deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde of vergelijkbare kwalificaties.
5.16 De werkzaamheden door Green-Motion worden verricht op de gebruikelijke werkdagen en -tijden van Green-Motion, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
5.17 Het gebruik dat Klant maakt van een door Green-Motion afgegeven advies is voor rekening en risico van Klant.
5.18 De duur van het Support is overeenkomstig de duur van de garantietermijn als bedoeld in artikel 5.6 en eindigt van rechtswege zonder dat opzegging door (een der) Partijen is vereist.

Artikel 6 Nalevering
6.1 Indien levering van de Producten niet (geheel) kan plaatsvinden op het overeengekomen tijdstip, zullen Partijen in overleg treden om te komen tot een voor beide Partijen acceptabele nieuwe afleverdatum.

Artikel 7 Speciale bestellingen
7.1 Onderdelen die niet uit voorraad geleverd kunnen worden, kunnen op verzoek van en voor rekening van Klant worden besteld. Klant is in voornoemd geval verplicht de bestelde onderdelen af te nemen. Green-Motion behoudt zich het recht voor om bestelkosten bij Klant in rekening te brengen.

Artikel 8 Medewerking door Klant
8.1 Klant draagt het risico van de selectie van de Producten en is verantwoordelijk voor het juiste gebruik, de juiste toepassing van de Producten en het juist inbouwen of anderszins verwerken van de Producten overeenkomstig de Overeenkomst.
8.2 Alle opdrachten worden door Green-Motion uitgevoerd op basis van de door Klant aan Green-Motion tijdig en schriftelijk kenbaar gemaakte gegevens, informatie, wensen en/of eisen.

Artikel 9 Producten en diensten van derden
9.1 Op de levering en gebruik van producten van derden zijn de algemene leveringsvoorwaarden van die derden van toepassing.
9.2 Green-Motion is in geen geval aansprakelijk voor schade die (in) direct het gevolg is van de producten van derden, tenzij dit op grond van dwingendrechtelijke bepalingen niet mag worden beperkt of uitgesloten.
9.3 Green-Motion is gerechtigd derden bij de uitvoering van de Overeenkomst in te zetten.

Artikel 10 Geheimhouding
10.1 Geen van beide Partijen zal, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij, Vertrouwelijke informatie aan een derde bekend maken. Onder Vertrouwelijke informatie wordt verstaan: alle informatie en gegevens, ongeacht de vorm, waaronder begrepen bedrijfsinformatie (zoals offertes, condities, processen, werkwijzen, marketingstrategieën e.d.) van de andere partij, alsmede financiële informatie en alle informatie die een Partij op enigerlei wijze als vertrouwelijk heeft gekenmerkt of waarvan de andere Partij de vertrouwelijke aard kan begrijpen.
10.2 Deze geheimhoudingsverplichting is niet van toepassing op Vertrouwelijke informatie
10.2.1 die openbaar bekend is zonder dat deze openbaarmaking een gevolg is van een ongeoorloofde daad van de Partij waarvan de Vertrouwelijke informatie niet afkomstig is;
10.2.2 waarvan vrijgave is vereist op grond van enige wettelijke bepaling, een rechterlijk bevel of nodig om zich in rechte te kunnen verdedigen, één en ander op voorwaarde van voorafgaande schriftelijke kennisgeving van de openbarende Partij, aan de Partij wiens Vertrouwelijke informatie het betreft, dat dergelijke Vertrouwelijke Informatie wordt vrijgegeven;
10.2.3 die door de Partij op rechtmatige wijze zonder een plicht tot geheimhouding van derden is verkregen.
10.3 Het staat Partijen vrij kenbaar te maken dat zij een Overeenkomst hebben gesloten.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
11.1 De aan Klant geleverde Producten blijven in eigendom van Green-Motion zolang ter zake geen volledige betaling heeft plaatsgevonden.
11.2 Green-Motion behoudt zich het recht voor, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, de (gedeeltelijk) onbetaalde Producten terug te nemen, onverminderd het recht van schadevergoeding in het geval Klant haar betalingsverplichting niet (volledig) nakomt.
11.3 Indien Green-Motion van het recht – zoals bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel – gebruik maakt, zal het gedeelte van de koopsom dat reeds aan Green-Motion betaald is worden verrekend, onverminderd enig recht van Green-Motion op schadevergoeding.
11.4 Green-Motion kan de in het kader van de Overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, Producten en documenten onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht totdat Klant alle aan Green-Motion ter zake verschuldigde bedragen heeft voldaan.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
12.1 De totale, cumulatieve aansprakelijkheid van Green-Motion jegens Klant wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Klant overeengekomen garantie-verplichting is beperkt tot vergoeding van directe schade tot een bedrag gelijk aan het door Klant voorafgaande aan het schade-toebrengende feit aan Green-Motion, uit hoofde van de Overeenkomst, betaalde bedrag, met dien verstande dat in geval van een periodieke betalingsverplichting van Klant de voornoemde aansprakelijkheid van Green-Motion is beperkt tot vergoeding van directe schade tot een bedrag gelijk aan het door Klant in de drie (3) maanden voorafgaande aan het schadetoebrengende feit aan Green-Motion uit hoofde van de Overeenkomst, betaalde bedrag.
12.2 Green-Motion is niet aansprakelijk voor gevolgschade of indirecte schade waaronder gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en/of verlies van databestanden.
12.3 De in artikel 12.1 en 12.2 opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid komen te vervallen indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Green-Motion dan wel de aansprakelijkheid van Green-Motion op grond van dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen niet mag worden uitgesloten of beperkt, waaronder de wettelijke bepalingen betreffende productaansprakelijkheid (art. 6:185 e.v. BW).
12.4 De werking van artikel 7:404 BW is uitdrukkelijk uitgesloten.
12.5 Green-Motion is niet aansprakelijk voor schade indien Green-Motion om welke reden dan ook een levering niet tijdig uitvoert.
12.6 Klant vrijwaart Green-Motion voor alle aanspraken van derden niet zijnde consumenten, wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door de Klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Green-Motion geleverde Producten, tenzij en voor zover de Klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door de Producten.
12.7 Elk recht op schadevergoeding van Klant vervalt in ieder geval voor zover de Klant niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede Green-Motion ter zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.
12.8 Tenzij nakoming door Green-Motion blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Green-Motion wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst slechts indien Klant Green-Motion onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Green-Motion ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Green-Motion in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
12.9 Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze Algemene Bepalingen gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Green-Motion zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.
12.10 Elke door Green-Motion afgegeven impliciete garantie valt onder de beperking van de aansprakelijkheid van Green-Motion zoals bepaald in dit artikel 12.
12.11 Green-Motion aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid van door haar en/of haar medewerkers uitgebrachte voorstellen en/of adviezen.

Artikel 13 Beëindiging van de Overeenkomst
13.1 Aan elk der Partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts toe indien de andere Partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst. Betalingsverplichtingen van Klant en alle andere verplichtingen tot medewerking door Klant of een door Klant in te schakelen derde gelden steeds als wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst.
13.2 Indien Klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel
13.1 reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Klant bewijst dat Green-Motion ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Green-Motion vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
13.3 Indien een Overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der Partijen bij aangetekend schrijven worden opgezegd met in achtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden. Partijen zullen wegens opzegging niet tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
13.4 Klant is niet gerechtigd, eventueel in afwijking van artikel 7: 408 lid 1 BW, een Overeenkomst van dienstverlening of van opdracht welke voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen.
13.5 Elk der partijen kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van Klant wijzigt. Green-Motion is wegens deze beëindiging niet tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.
13.6 Tenzij uitdrukkelijk anders door Partijen overeengekomen zullen alle rechten, verplichtingen en werkzaamheden van Partijen in geval van beëindiging van de Overeenkomst (ongeacht de reden) eindigen op het moment van beëindiging.

Artikel 14 Overmacht
14.1 Onder overmacht wordt mede verstaan: vertraging bij of een tekortkoming in de nakoming door toeleveranciers van Green-Motion waaronder fabrieksstoornis, werkstaking, niet of niet tijdige levering van materialen en onderdelen; niet geheel kloppende specificaties en/of functionele omschrijvingen van door derden aan Green-Motion geleverde producten; werkstakingen; de niet (tijdige) beschikbaarheid van één of meer personeelsleden van Green-Motion.
14.2 Indien een overmachtsituatie langer dan negentig (90) dagen duurt, heeft elk der Partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, tenzij voorzienbaar is dat de overmachtsituatie binnen redelijke termijn zal zijn opgelost. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 15 Overdracht rechten
15.1 Klant is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen, behoudens schriftelijke toestemming van Green-Motion.

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen
16.1 De Overeenkomsten tussen Green-Motion en Klant worden beheerst door Nederlands recht.
16.2 Geschillen welke tussen Green-Motion en Klant mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen Green-Motion en Klant gesloten Overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
16.3 In afwijking van het bepaalde in het voorgaande lid, kunnen Partijen overeenkomen om een arbitrale en/of een mediation procedure te starten.

Artikel 17 Slotbepalingen
17.1 Green-Motion behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en aan te vullen door schriftelijke kennisgeving, een termijn van één (1) maand in acht nemende.
17.2 Elke mededeling met betrekking tot de Algemene Voorwaarden of een Overeenkomst dient schriftelijk te geschieden.
17.3 Indien enige bepaling uit de Algemene Voorwaarden of een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet verbindend mocht blijken te zijn, dan zal dit geen effect hebben op de verbindendheid van de overige bepalingen.
17.4 Vertraging of verzuim van een Partij om enig recht onder de Overeenkomst jegens de ander geldend te maken, zal niet worden beschouwd als een afstand van dit recht ten opzichte van die ander, tenzij elders in de Algemene Voorwaarden aangegeven.
17.5 Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na de Overeenkomst voort te duren, blijven na beëindiging van de Overeenkomst gelden. Tot deze verplichtingen behoren onder meer die welke voortvloeien uit de bepalingen betreffende: geheimhouding, intellectuele eigendom, aansprakelijkheid en toepasselijk recht.